Leveringsvoorwaarden


Artikel 9 Advisering
Dewin Kunststoffen BV streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en overige informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de hiervoor genoemde adviezen, berekeningen, tekeningen en overige informatieverstrekking is Dewin Kunststoffen niet aansprakelijk.  


Artikel 10 Bewerkingen Materiaal
dat door de klant bij Dewin Kunststoffen is aangeleverd om bewerkt te worden verblijft bij Dewin Kunststoffen voor risico van de klant. In aanvulling op artikel 8 geldt dat bij bewerkingen de aansprakelijkheid nimmer groter kan zijn dan de faktuurwaarde van de bewerking zelf. Dewin Kunststoffen is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de bewerking van het materiaal anders dan door grove schuld van Dewin Kunststoffen. Bij de bewerking wordt uitgegaan van de maten, hoedanigheid en aantallen van het materiaal zoals opgegeven door de klant in de prijsaanvraag en door Dewin Kunststoffen in de orderbevestiging. Voor schade ontstaan door verschillen in de werkelijke maten, hoedanigheid en aantallen is Dewin Kunststoffen nimmer aansprakelijk.  


Artikel 11 Retourzendingen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit vooraf met Dewin is overeengekomen. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12 Overmacht
Indien Dewin door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Dewin hierdoor schadeplichtig zal zijn. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Dewin redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.  


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven het eigendom van Dewin tot dat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen aan Dewin heeft voldaan. Zonder medewerking van Dewin is koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft Dewin eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar. Indien dezelfde soort goederen door Dewin is geleverd, en een of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper. Voor het geval de koper heeft aangetoond dat een deel van de door Dewin geleverde goederen wel is betaald verplicht koper zich, desgewenst door Dewin, de geleverde goederen aan Dewin in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte in verband met zijn overige betalingsverplichtingen jegens Dewin. De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of anderen hoofde aan Dewin in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag.

Artikel 14 Betaling en zekerheidsstelling
De koopprijs, inclusief mogelijke (vracht-) kosten en omzetbelasting voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na de faktuurdatum. De koper is wegens niet-tijdige betaling ingebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf de onder lid 1 bepaalde vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. De rentevoet bedraagt 1,5% per maand of deel van een maand. Dewin is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien naar Dewins oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerecht te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen zodanige zekerheid heeft Dewin het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar. Bij niet-betaling door koper is Dewin gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan Dewin de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van 250,- euro per zaak.

Artikel 15 Afwijkende bedingen
Onder verwijzing naar de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt op deze plaats herhaald dat de voorwaarden van Dewin Kunststoffen BV prevaleren in geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper, tenzij Dewin Kunststoffen BV hiermee schriftelijk heeft ingestemd conform de vereisten in de aanhef van deze voorwaarden.

Artikel 16 Toepasselijk recht/geschillen
Alle met Dewin aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen de koper en Dewin worden beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Dewin, voorzieningen in Kort Geding daaronder begrepen, behoudens de eventuele domiciliekeuze in de woonplaats koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Dewin, met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de competentie van de Kantonrechter. De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan koper ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestiging dan wel per e-mail of anderszins, behoudens de gevallen dat dit niet mogelijk is (bij o.a. telefonische bestellingen) dan wel niet praktisch uitvoerbaar is.
Download hier uw Leveringsvoorwaarden in pdf fornmaat (88K)